KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Özgün Gürlen Akbayır Grandmas Wonderland ("Grandma's Wonderland") olarak çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, konuklarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın ve Grandma's Wonderland ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında Grandma's Wonderland, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak Grandma's Wonderland kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma; şirketimiz ile birlikte altyapı sunucuları Godaddy, Natro ve Hotelrunner bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

 1. Grandma's Wonderland Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Grandma's Wonderland nezdinde bulunan tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz özellikle KVKK'nın 4. maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla;
 • İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak;
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.
 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Grandma's Wonderland tarafından çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, konuklarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın ve Grandma's Wonderland ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin, aşağıda belirtilen kişisel verileri, Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni'nin bir sonraki bölümünde açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri ve tarihi, fotoğrafı, cinsiyeti, araç plaka bilgisi, medeni durum gibi kimlik bilgilerini içeren kişisel veriler ile kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler,
 • Telefon numarası, ev adresi, e-mail adresi, faks numarası gibi iletişim bilgilerini içeren kişisel veriler,
 • Meslek/iş, özgeçmiş, eğitim ve çalışma geçmişi, öğrenim durumu, askerlik durumu, referans bilgisi ile özlük bilgileri gibi istihdam süreçlerine yönelik kişisel veriler,
 • Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kamera kayıtları gibi kişisel veriler;
 • Şikâyet ve talep kayıtları ile bunların değerlendirilmesine ilişkin veriler,
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, fatura bilgisi gibi mali veriler.
 1. Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?

Grandma's Wonderland tarafından hukuka ve işbu Aydınlatma Metni'ne uygun olarak toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

 1. Taraflar arasında kanuna uygun bir konaklama sözleşmesi veya iş akdi kurulması için yasal ve uygulamadan kaynaklı gereklilikler ile akdi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 2. Grandma's Wonderland'in fiziki mekan ve konuklarının güvenliğinin sağlanması,
 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile yasalardan kaynaklı olarak Grandma's Wonderland'in denetlenmesi amacıyla yapılacak teftişlerde yetkili kişilerin görevlerini yerine getirebilmesi,
 4. Grandma's Wonderland'e ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi ile birlikte bu sistemlerin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere yaş, cinsiyet, kullanılan cihaz tipi, tarayıcı program adı, giriş süresi, zaman dilimi, ve bağlantı kurulan yerleşim alanları gibi genel ve anonim istatistiki bilgiler,
 5. Konuklarımıza kaliteli ve huzurlu bir konaklama ortamı sağlanması ve Grandma's Wonderland'in işletme ilkeleri doğrultusunda turizm ve otelcilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile kalite ve işletme politikalarının belirlenmesi,
 6. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 7. Grandma's Wonderland tarafından çalışanlarımızın ve diğer ilgili kişilerin banka hesaplarına yapılan ödemeler kapsamında hesap bilgisi ve sistemde kayıtlı diğer bilgilerin güvenli ortamda saklanması,
 8. Grandma's Wonderland'in işbirliği içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi,

ı) Konuk ve ziyaretçilerimizin  reklam, indirim, kampanya ve tanıtımlarımızdan haberdar edilmesi,

 1. Çalışan adaylarımızın başvuru, seçme ve yerleştirme ile istihdam süreçlerinin yönetilmesi ve özlük dosyalarının oluşturulması,
 2. Grandma's Wonderland ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 3. Grandma's Wonderland'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 4. Grandma's Wonderland tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 5. Grandma's Wonderland tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin konuklarımız ve ziyaretçilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek konuklarımıza ve ziyaretçilerimize önerilmesi ve sunulması,
 6. Konuk portföyü oluşturularak ticari ve işletme politikalarının belirlenmesi.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair izninizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve bu konudaki rızanızı geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi mevzuatla belirlenen süre zarfında ivedilikle durdurulacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanması

Grandma's Wonderland'in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından toplanmasında hukuki zorunluluk bulunan veriler dışındaki kişisel verileriniz için açık rızanız doğrultusunda; oteldeki ön büro çalışanları tarafından veya Grandma's Wonderland'e ait web siteleri, internet üzerinden doldurulan veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan iş başvuru formları, mülakat görüşmeleri, konaklama belgeleri, mobil uygulamalar, stant çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanır.

 1. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?

Kural olarak konuklarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize, iş bağlantılarımıza ve verisi işlenen diğer kişilere ait kişisel veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile finansal planlama ve hesaplama yapılması, ticari, işletme ve kalite politikaların belirlenmesi, işletme faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla Türkiye'de ve/veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi ve kuruluşlar ile Grandma's

Wonderland'in acenteleri, online rezervasyon servisleri, tedarikçileri veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlara mevzuatın öngördüğü sınırlar ve sözleşmeli olarak iş ilişkisi dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

 1. KVKK uyarınca Grandma's Wonderland'in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK'nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Grandma's Wonderland, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Haklar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız. KVKK'nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Grandma's Wonderland'e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Grandma's Wonderland'e yapılacak başvurular yazılı olarak, şahsen, noter kanalıyla veya info@grandmaswonderland.com adresine e-posta gönderilerek yapılabilir. 

6698 Veri Sahibi Bilgi Talep ve Başvuru Formu

Grandma's Wonderland KVKK Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası

Grandma's Wonderland Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikaları

Grandma's Wonderland Kamera İle İzleme Aydınlatma Metni